SAVON SUKUTUTKIMUSHARRASTAJAT RY

SÄÄNNÖT

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA
  Yhdistyksen nimi on Savon Sukututkimusharrastajat ry. ja sen kotipaikka on Kuopio.
 2. TARKOITUS JA TOIMINTA
  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäsentensä sukututkimustoimintaa sekä sukujen tutkimusta ja kartoitusta kuten myöskin sukututkimukseen liittyvää kotiseutu- ja paikallishistoriallista tutkimusta. Yhdistys toteuttaa näitä päämääriään järjestämällä luentoja, seminaareja, neuvottelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä julkaisemalla sukututkija-, yms. luetteloita tai kirjallisuutta.
 3. JÄSENET
  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä sukututkimus-, yms. toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
 4. HALLITUS
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä (4) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi vuosittain on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 6. TILIT
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
 7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ensisijaisesti lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai toissijaisesti julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla eniten ilmestyvässä sanomalehdessä.
 8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
 9. VUOSIKOKOUS
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan Kuopion läänissä toimivalle yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä olevalle rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle ja arkistoaineisto yhdistyksen toiminta-alueen Maakunta-arkistolle.